Việc làm dũng cảm…

Loading...

Lại nói về Trương Phi

Linh hồn Trương Phi chết bay đến quỉ môn quan thì gặp Diêm Vương

Diêm Vương bèn nói : Phi! Khi xưa ngươi làm nhiều điều ác, giết người cướp của cho vay nặng lãi... không thiếu điều gì nhưng theo luật nếu ngươi kể được ra 1 việc làm dũng cảm thì tao cho mày lên thiên đường….

TP đáp : Dạ có 1 lần con đứng giữa trăm vạn quân Tào trong tay ko một tấc sắt nhưng vẫn dám hô: Lưu Bị muôn năm!

DV : kinh thế cơ ah, thế việc đó xẩy ra lâu chưa ???

TP : Dạ mới vừa nãy thưa ngài

Loading...

Ủng hộ Blogtruyen69.com

Ads loading...